کاش رویاهایمان روزی حقیقت می شدند

تنگنای سینه ها دشت محبت می شدند


سادگی،مهر و صفا قانون انسان بودن است

کاش قانون هایمان یکدم رعایت می شدند

اشکهای همدلی از روی مکر است و فریب

کاش روزی چشمهامان با صداقت می شدند

گاهی از غم می شود ویران دلم ، ای کاشکی

بین دلها غصه ها مردانه قسمت می شدند