زنده باد جوانانی که در خاک ایتالیا جوانمردانه جنگیدند و دل میلیونها ایرانی را شاد کردند. آفرین بر شرف و غیرتتان.