آفتاب که می تابد

پرنده که می خواند
نسیم که می وزد

با خودم می گویم

حتما حال تو خوب است که

جهان این همه زیباست...!!