عازم یک سفرم...

سفری دور به جایی نزدیک...

سفری از خود من تا به خودم...

مدتی هست نگاهم به تماشای خداست

و امیدم به خداوندی اوست