برای آدم های بزرگ 

 بن بست معنایی ندارد یا راهی خواهند ساخت یا راهی خواهند یافت