به زندگی اینگونه نگاه کنید
مرد را به عقلش نه به ثروتش
زن را به وفایش نه به جمالش


دوست را به محبتش نه به کلامش
عاشق را به صبرش نه به ادعایش
مال را به برکتش نه به مقدارش
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
درس را به استادش نه به سختیش
دانشمند را به عقلش نه به مدرکش
مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پاکیش نه به صاحبش

منبع:وبلاگ یلدا..