خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد
گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـم بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیم؛
گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـم بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیم...!