دیدی درد نداشت؟ 

  جمله نوستالژیک پدر و مادرها بعد آمپول زدن به بچه هاشون در  

حالی که بچه داره خون گریه میکنه 

   یعنی اون همه اشک ماله شوق بوده ... !!!