حرف دل...

نگو خدا با من قهر است ...
وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی؛
نگو خدا با من قهر است؛ او به تمام کائنات فرمان سکوت داده؛
تا حرف تو را بشنوند؛
پس حرف دلت را بگو ...
/ 0 نظر / 3 بازدید