فرصتی دیگر

هرگزبرایکسیکهشمارااذیتمیکندگریهنکنید

درعوضلبخندبزنیدوبهاوبگویید

ممنونبخاطراینکهبهمنفرصتدادیتاکسیبهترازتوراپیداکنم . . .

                                                                                             ش.گلزار

/ 3 نظر / 2 بازدید
ناشناس

سلام خسته نباشید_مطلب پنداموزی بود _باتشکر فراوان

نصر

عالی بود

نصر

وبه ارزش خودم پی ببرم