بچه ها.....

بچه ها !وقتی که بازی می کنید               قلب من هم با شما پر می کشد

توی خانه ، توی کوچه ،درکلاس                هرکجا در جمعتان سر می کشد

آرزویم بچه ها این است ، این                  کاش می شد باز کودک می شدم

می دویدم با شما در کوچه ها                  کاش می شد باز کوچک می شدم

بچه ها ! در آسمان شعر من                   مثل خورشیدی همیشه روشنید

یادتان از من نخواهد شد جدا                  چون شما سرچشمه ی شعر منید

آرزوی هر شب و روز من است                 شادی امسال و هر سال شما

بچه ها ، زیباترین شعری که من             گفته ام در زندگی ، مال شما

                                     ( افشین علا )

/ 0 نظر / 2 بازدید