دلتنگی...

"دلتنگی" مرض عجیبی است...

آدم را

آرام آرام نا آرام می کند!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید

هر انچه امروز داری شاید آرزوهای دیروزت باشد.خواهی که مادام دلتنگ نباشی قانع باش.

انسان

[متفکر][متفکر]مخصوصا اگر مربوط به فرزند باشد[قلب]کاشکی همیشه خوش باشند[نیشخند]