دعا می کنم...

هرگاه که نزدیکتر از همیشه با خدا 
درد و دل می کنم برایت دعا می کنم 

دعا می کنم که هیچ گاه جز به شوق، 
چشم های مهربانت غرق اشک نشود

دعا می کنم که هرگز دستهای پر 
مهرت تنها نماند

دعا می کنم که قلبت همیشه 
غرق در شادی باشد

و

دعا می کنم بهترین ها ازآن تو 

/ 0 نظر / 2 بازدید