شهید...

 "من می خواهم در آینده شهید بشوم برای اینکه..."

معلم که خنده اش گرفته بود پرید وسط حرف علی و گفت:"

ببین علی جان موضوع انشا این بود که در آینده می خواین چه کاره بشین،

باید در مورد یه شغل یا کار توضیح می دادی... ...

مثلا پدر خودت چه کاره ست؟" "آقــــــــــــا اجازه...شــهــــیــد..."

/ 0 نظر / 2 بازدید