راست یا دروغ...

موقع نمازش که می شد ،

فرشته ها چپ و راست عزا می گرفتند که چه کنند ،

« ایاک نعبد » را جزء حرفهای خوبش بنویسند

یا دروغهایش ....!


/ 1 نظر / 3 بازدید
ماه آفرین باقری - وبگاه نوپژوهان بنیان

حمد و سپاس خدایی را که اول همه هستی است بی آنکه ابتدایی پیش از او بوده باشد و پایان همه چیز است بی آنکه بعد از او پایانی بوده باشد و سپاس خداوندی را که به کیفر ما مبادرت نکرد و در انتقام ما شتاب ننمود بلکه به رحمت خود با بزرگواری به رحمت ما صبر فرمود و از روی مهربانی و با بردباری منتظر بازگشت ما شد و سپاس خداوندی را که ما را به توبه ای جز از سر کرمش آن را نیافته ایم Tراهنمایی فرمود .