صاحب الزمان(عج)...

عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت
چشــم بیمــار شده تـار شــدن هم دارد
 
همـه با درد به دنبال طبیبی هستیم
دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد
 
ای طبیب همه انگار دلت با ما نیست
بد شدن حس دل آزار شـدن هم دارد
 
آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده
ایـن همـه عقـده تلـنبـار شــدن هـم دارد
 
از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند
لطف بسیـار طلبکــار شــدن هــم دارد
 
نـکنــد منـتظــر مــردن مـایی آقا ؟!
ایـن بـدی مانع دیدار شدن هم دارد
 
ما اسیریم اسیر غم دنیـا هستیم
غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد
 
بـا آرزوی تعجیــل در ظهــور آقـا امـام زمــان (عج)
/ 0 نظر / 3 بازدید