کودک و خدا..

کودکی اندیشید که
 خدا چه می خورد؟
چه می پوشد وکجامنزل دارد
ندایی آمد که اوغم بندگانش را می خورد
گناهانشان را می پوشاند
ودر قلب شکسته ی آنان ساکن است.
/ 0 نظر / 2 بازدید