اندیشه...

اندیشیدن به اینکه

نباید به تو

بیندیشم اندیشیدن است

پس نگذار بیندیشم

به اینکه

نباید به تو بیندیشم...
                                                                          دوست
/ 0 نظر / 2 بازدید