حکایت نجات یک زندگی

مردی با شنا کردن در میان امواج خطرناک و طوفانی دریا زندگی جوانی را که داشت غرق

می شد نجات داد بعد از رسیدن به ساحل جوان گفت:از این که زندگی مرا نجات دادی

سپاسگزارم مرد گفت: فرزندم مهم نیست فقط کاری کن که نشان دهی زندگی ات ارزش

نجات دادن داشته است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][تایید][تایید][تایید][متفکر]