افتخار ایران....

گاهی وقت ها آدم به کشورش افتخار می کند

و گاهی وقتها، کشورش به آدم.

همه کشورها آدمهایی دارند که به آنها افتخار کنند

و چه خوب است که حاصل زندگی هایمان

تحسین و تمجید و افتخاری باشد برای دیگران،

برای کشورمان، درست مثل:

پرفسور سمیعی

           

/ 0 نظر / 3 بازدید