می شناسمت

می شناسمت
چشم های تو
میزبان آفتاب صبح سبز باغهاست. 
می شناسمت
واژه های تو
کلید قفل های ماست.
می شناسمت
آفریدگار ویار روشنی
دست های تو
پلی به رویت خداست.


 شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 2 بازدید