سهراب..

 

 چیزها دیدم در روی زمین :
کودکی دیدم . ماه را بو می کرد .
قفسی بی در دیدم که در آن ، روشنی پرپر می زد .
نردبانی که از آن ، عشق می رفت به بام ملکوت .
من زنی را دیدم ، نور در هاون می کوبید .
ظهر در سفره ی آنان نان بود ،سبزی بود ، دوری شبنم بود ،
کاسه ی داغ محبت بود.

"سهراب سپهری

/ 1 نظر / 2 بازدید

هي چي بگم ازبي محبتي بعضيا كه دلم خيلي پره