شکر خدا...

به "تدبیرش" اعتماد کن

به "
حکمتش" دل بسپار

به او "
توکل" کن

و به سمت او "
قدمی بردار"

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی ...
  
چقدر خوبه که همه چیزای بد رو واسه یه لحظه هم که شده کنار بذاریم، یه نفس عمیق بکشیم، یه لبخند بزنیم و بگیم ...
خدایا شکرت...
                                                             (وفا)
/ 0 نظر / 2 بازدید