خداوند....

خداوند

 بینهایت لامکان و بی زمان است

اما

به قدر فهم تو کوچک می شود

و به قدر نیاز تو فرود می آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو کارگشا می شود 

/ 1 نظر / 2 بازدید
من کیم هه هه هه

[ماچ][مغرور][عصبانی][چشمک][نیشخند][پلک][بغل][متفکر][گل][گل][گل][گل][بازنده][نگران][لبخند][ناراحت]