شور عشق

چیست این شور و شر عشق که پایان نپذیرد هرگز

چیست این سرخی جامی که برویاند سرو

چیست این ماه محرم و چنین هاله ی ماه

که کند در دل ابنای بشر رخنه به پهنای فلک

و بگریاندشان همچون رعد که جهند از سر جای

و بکوبند به سر و فغان از ته دل و بگویند:

                                                 حسین(ع)              باتشکراز:ب.لطفی

/ 0 نظر / 2 بازدید