.....و کلاس تعطیل شد...

کلاس درس شلوغ بود و همه در حال صحبت بودن
هرکسی با دوستای خودش گرم صحبت بود و خلاصه کلاس رو هوا بود
یهو معلم اومد تو کلاس و سر و صدا خوابید.
بعد طبق روال معلم شروع به خوندن لیست حضور و غیاب کرد:
بزرگراه همت ............. حاضر
ورزشگاه همت ............حاضر
غیرت همت .................غایب
سمینار همت ...............حاضر
همایش همت ...............حاضر
مردونگی همت .............غایب
مجتمع فرهنگی همت .....حاضر
آقایی همت ..................غایب
صفای همت .................غایب
مرام همت ...................غایب !
صداقت همت ...............غایب !
....همت .......................غایب !
....همت .......................غایب !
....همت .......................غایب !
غایبا بیشتر بودن ..........و کلاس تعطیل..........!!
/ 0 نظر / 11 بازدید