/ 1 نظر / 2 بازدید

آخ مدینه گفتی وکردی کبابم دلم پرمیکشه برای مدینه که اونجا درددل کنم وآرام بگیرم امیدوارم قسمت بشه باهم بریم خیلی صفا داره جاپای پیغمبر گذاشتن خیلی غم داره قبرستان بقیع اونجا مظلومیت شیعه نمایان میشه خدا لعنت کنه وهابیون را