پرچم ایران...

 

2- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش اشکانیان)

درفش کاویانی : نخستین درفش ایران که بدست کاوه آهنگر و در جریان خیزش او بر علیه زهاک تازی ساخته شد .

درفش هخامنشیان : در هنگام هخامنشیان ایران داری چندین درفش که البته دارای چهره ای نزدیک به هم می باشند بوده است .

کورش کبیر

دیگر درفش هخامنش

درفش اشکانیان : به شوند نابودی یادگارهای اشکانیان آگاهی درستی از چهره درفش آنان در دست نیست اما با توجه به گواهی اندک تاریخی درفش آنان به گونه زیر بوده است .

درفش ساسانیان : همانگونه که میدانید درفش رسمی ایران در زمان ساسانیان همان درفش کاویانی یعنی نخستین درفش ایران بود که با توجه به مهر ساسانیان به ایران کهن آن را برگزیدند، به گواهی تاریخ این درفش در هنگام تازش عرب ها به ایران و در جریان جنگ قادسیه و پس از کشته شدن رستم فرخزاد سپهسالار ایران بدست عرب ها پاره پاره و بخش های گوناگون آن میان آنان تقسیم میشود.

سیاه جامگان ( پیروان ابومسلم خراسانی)

سرخ جامگان ( پیروان بابک خرمدین )

غزنویان

سلجوقیان

تیموریان

صفویان

پرچم شاه اسماعیل

پرچم شاه طهماسب

افشاریان

نادر شاه افشار

زندیان

 قاجاریان

پرچم دوره محمد شاه

پرچم دوره ناصرالدین شاه

دوران پهلوی

اسلامی ( نظام کنونی در ایران)

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][تایید][دست][تایید]