کامل ترین دعای عید...

در سال 1392

برای کیف پولمان برکت

برای چرخ روزگارمان حرکت

برای بیماران سلامت

برای سیاستمداران شرافت

برای اسراف کاران قناعت

برای مردم کشورم گذشت

برای مردان کشورم غیرت

برای زنان کشورم متانت

برای عاشقان وصال

برای نیازمندان رفاه

برای حرف هایمان حقیقت

برای قولهایمان عمل

برای سفره هایمان نان

برای زوج هایمان وفاداری

برای هموطنانم خوشبختی

برای زندگیمان سعادت

برای ملتم آزادی

برای روستاهایمان آبادی

برای دلهایمان شادی

برای ریسک هایمان موفقیت

برای صلح دوام

برای جنگ تمام

آرزو میکنم...

/ 0 نظر / 2 بازدید