ماه محرم

بیاییددر ماه محرم زنجیر نزنییم اما زنجیرازپای ازاد مردی باز کنیم.

سینه نزنیم اماسینه دردمندی را از غم اه پاک کنیم.

اشکی نریزییم امااشک از چهره ی مظلومی پاک کنیم

ان وقت با افتخار بگوییم............ یا حسین..............التماس دعا.

/ 0 نظر / 5 بازدید