/ 2 نظر / 2 بازدید
م.ن

آرزویی بکن... گوشهای خداپراز آرزوست ودستهایش پراز معجزه. آرزویی بکن... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی توباشد.

امیرمهدی ناظمی

اقای شیخی از شما متشکرم[بغل][بغل][بغل]