تقدیم به همه ی کسانی که برایم عزیزند

می توان در قاب خیس پنجره

چک چک آواز باران را شنید

می توان دلتنگی یک ابر را

در بلور قطره ها بر شیشه دید

می توان لبریز شد از قطره ها

مهربان و بی ریاو ساده بود

میتوان با واژه های تازه تر

مثل ابری شعر باران را سرود

می توان در زیر باران گام زد

لحظه های تازه ای آغاز کرد

پاک شد در چشمه های آسمان

زیرباران تا خدا پرواز کرد

/ 3 نظر / 2 بازدید
باران الفبا

در زندگی ، برای رسیدن از خد به خدا ، یک خط راست و کوتاه لازم است ... نامش صراط مستقیم

باران الفبا

در زندگی ، برای رسیدن از خود به خدا ، یک خط راست و کوتاه لازم است ... نامش صراط مستقیم

باران الفبا

در زندگی ، برای رسیدن از خود به خدا ، یک خط راست و کوتاه لازم است ... نامش صراط مستقیم