معرفی کتاب

کتاب:دسته ی یک

         بازروایی(خاطرات) شب عملیات

    ( جاده ی فاو-ام القصر)  1364/11/24

                                 تحقیق و تدوین:اصغر کاظمی

                                               ویراستار و بازنگار:محمد مهدی عقابی

/ 0 نظر / 2 بازدید