مسوولین کتابخانه

اسامی مسوولین کتابخانه در سال تحصیلی 92-91

1. آرین فتحیان پور                         کلاس ششم           

2. یوسف امینیان                          کلاس پنجم

3. محمد مرتضایی                         کلاس ششم

4. متین ایروانی                             کلاس سوم

5. سید حسام حسینی                  کلاس چهارم

6. ابراهیم فرهادیان                        کلاس ششم

7. احسان نوروزی                           کلاس ششم

8. احسان باقری کرم                      کلاس ششم

/ 0 نظر / 3 بازدید