به یاد اون حس غریبی که همیشه با ماست..........

 

                                                            دیکته   


                                                       معلم می گفت:

                                                                                                                                                     «هر کس یک بار به دفتر چشمان تو سرک   بکشد

                                                                                                                                                          توی همه ی برگه های سیاه و سفید روزهایش،

                                                                                                                                                                    تنها یک کلمه را خواهد نوشت؛

                                                                                                                                                                                      عشق

                                                                                                                                                                                    و در یک کلمه

                                               در آزمون آسمانی مدرسه ی فرشته ها،

                                                          اول خواهد شد».

/ 0 نظر / 3 بازدید