خاطرات شهید بابایی

از زمان دانشجویی نوع لباس پوشیدن عباس ، که همیشه ساده وبی پیرایه بود ، برای من شگفتی داشت و همواره در جستجوی پاسخی برای آن بودم .

روزی به همراه عباس در جلو گردان پروازی قدم می زدیم . پس از صحبتهای زیادی که داشتیم در مورد فلسفه پوشیدن لباس ساده و بی پیرایه اش از او سوال کردم . او در حالی که صمیمانه دستش را روی شانه ام گذاشته بود گفت :

.....

-هیچ دلم نمی خواست راجع به این قضیه صحبت کنم ؛ ولی چون اصرار داری تا بدانی ، برایت می گویم.

پس از مکثی کوتاه گفت :

-انسان باید غرور و منیت های خود رااز میان بردارد و نفسش را تنبیه کند و از هر چیزی که او را به رفاه و آسایش مضر می کشاند و عادت می دهد پرهیز کند ، تا نفس او تزکیه وپاک شود . ما نباید فراموش کنیم که هر چه در این دنیا به انسان سخت بگذرد در آن دنیا راحت تر است.

دیگر اینکه تزکیه و سرکوبی هوای نفس موجب خواهد شد تا انسان برای کارهای سخت تر و بالاتر آمادگی پیدا کند.

برگرفته از از کتاب پرواز تا بی نهایت (خاطرات شهید بابایی)

/ 1 نظر / 2 بازدید
دلتنگ دوست

بخشش درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش به سوی زمین اویخته است.هر کس که شاخه ای از ان را بگیرد،ان شاخه او را به بهشت خواهد برد. حضرت محمد (ص)