بهترین سوژه...

تابلو، نقاش را ثروتمند کرد. شعر شاعر، به چند زبان ترجمه شد. کارگردان جایزه ها را درو کرد...

و هنوز سر همان چهارراه واکس می زند کودکی که بهترین سوژه آنها بود !

/ 0 نظر / 2 بازدید