رو به فردا...

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن

نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن

زندگی تکرار زخم کهنه ی دیروز نیست

بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن

/ 1 نظر / 2 بازدید
سپیده

این مال وب منه ،نه؟