اگر...

اگر خوشبختی یک برگ است برایت جنگل

اگر امید یک قطره است برایت دریا

..واگر دوست سرمایه است من خدا را برایت آرزو می کنم

                                       سید حسام حسینی دانش آموز خوب کلاس چهارم

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[تایید]به همچنین[گل][گل]