سه چیز مهم..

سه چیز مهم !

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم

سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال

از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن

سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچ گاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب


/ 1 نظر / 2 بازدید
حسام حسینی

مطلب اموزنده یی بود