حرف های دلتنگی...

و باران بارید.

باران تند بارید

بر باور خاک گرفته من و تو

باران صدای اجازه خداست

گوش جان باز کن

خدا با تو سخن می گوید:

                                بنده من، هیچ چیز غیرممکن نیست...

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

بسیار زیبا هیچ چیزغیرممکن نیس[متفکر][متفکر][دست][دست][دست][گل]