سال حماسه ....

سال 1392 سال

                    حماسه سیاسی

                             و

                  حماسه اقتصادی

 

بر شما مبارکباد

/ 2 نظر / 2 بازدید
starmonir

باز هم زمین یکبار دیگر ما را به دور خورشید چرخاند رسیدن خورشید به بُعد و مِیل صفر مبارک امیدوارم دور بعدی به شما خوش بگذرد ´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´

جلیلی

سلام همکار محترم برایتان یک دنیا شادی و سرافرازی در سال جدید آرزو دارم[گل]