نهج البلاغه

به سلمان فارسی دنیا را می شناساند

به کمیل بن زیاد از مردم شناسی می گوید

به حارث همدانی درس اخلاق می دهد

به ابوذر غفاری استقامت در راه هدف را توصیه می کند

عقیل را در آستان عدالت بر سر عقل می آورد

شیطنت معاویه و ریاست طلبی طلحه و زبیر را بر ملا می کند

    نهج البلاغه دیدگاه امام علی درباره خدا،جهان،انسان و بعثت،تاریخ و مبدا معاد است

/ 0 نظر / 2 بازدید