هفت پند مولانا...

 • 1.در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش
 •   
 • 2.در فروتنی مانند زمین  باش
 •  
 • 3.در مهر و دوستی مانند خورشید  باش
 •  
 • 4.هنگام خشم و غضب مانند کوه  باش
 •   
 • 5.در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود  باش
 •  
 • 6.در هماهنگی و کنارآمدن با دیگران مانند دریا باش 
    
 • 7.خودت باش همانگونه که می‌نمایی
/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[تایید] با 7 کاملا موافقم[تایید]