...خدا می داند

زندگی با همه وسعت خویش

محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به جزا دادن افسردن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

زندگی جنبش جاری شدن است

از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که

خدا می داند

سهراب سپهری

/ 1 نظر / 2 بازدید

زندگی کردن درست نیست زنده گی کردن درست است