گیلدا..

                                              شب ها آمدند و

                                           روزها سپری شدند

                                                   و تو

                                                     .

                                                     .

                                                     . 

                                        همان خوب دیروزی

                                                 گیلدا

/ 0 نظر / 2 بازدید