توان و ادعا..

حاصلضرب توان درادعا مقداری ثابت است.

هر چه توان انسان کمتر باشد،ادعای او بیشتر است.

وهرچه توان انسان بیشتر باشد،ادعای او کمتر میشود.

                                                                                       دکتر حسابی (ره)

/ 1 نظر / 2 بازدید
پارسا طیاطبایی

التماس دعا