قلب من....

قلب من دوباره تند تند می زند
مثل اینکه باز هم خدا روی قالی دلم، قدم گذاشته
در میان رشته های نازک دلم نقش یک درخت و یک پرنده کاشته
قلب من چقدر قیمتی است چون که قالی ظریف و دست بافت اوست
این پرنده ای که لای تاروپود آن نشسته است هدهد است
می پرد به سوی قله های قاف دوست...
/ 0 نظر / 2 بازدید