خط فاصله...

معلم میدانست که فاصله ها چه به روزآدم می آورند

 

برای همین

 

همیشه به خط فاصله ها میگفت خط تیره

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]به افتخار انتخابهای آقای معاون[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]