خبر

سلام

 امروز گروه سرود دبستان جهت شرکت درجشنواره سرود

آموزشگاه های شهرستان تمرینات خود را از سر گرفت.در این تمرین

کلیه اعضای گروه سرود شرکت داشتند همچنین تمرینات گروه های

نمایش عروسکی و صحنه ای دبستان نیز از  جهت شرکت در جشنواره

شهرستان از روز سه شنبه این هفته آغاز خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید